Privacyverklaring

**PRIVACYVERKLARING SRS t.b.v. PROJECT BEWEEGCOACH. Dit is een privacyverklaring van Stichting Rotterdam Sportsupport, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24338957 (hierna: \[“SRS”]) ten bate van het project Beweegcoach. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens SRS binnen dit project verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

 1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 SRS verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van jou wanneer je:

 1. Als deelnemer wordt aangemeld voor een beweegactiviteit door een verwijzer bij het project Beweegcoach;
 2. Jezelf als deelnemer aanmeldt voor een beweegactiviteit bij het project Beweegcoach;
 3. Jezelf als verwijzer aanmeldt bij het project Beweegcoach;
 4. Als deelnemer beweegt bij een sportvereniging die is aangesloten bij Beweegcoach;
 5. Als sportvereniging betrokken bent bij het project Beweegcoach;

1.2 SRS verzamelt de volgende (persoons)gegevens:

 1. Voornaam, achternaam
 2. Geslacht
 3. Geboortedatum
 4. Telefoonnummer, e-mailadres
 5. Postcode
 6. Type verwijzer en praktijk/locatie (verwijzer)
 7. Startdatum proefles
 8. Start- en einddatum proefles en deelname aan het VGZ-traject
 9. Lidmaatschap en eventueel einde lidmaatschap bij een deelnemende sportaanbieder
 10. Foto, video
 11. Gegevens over activiteiten op onze website

1.3 SRS baseert zich voor de verwerking van deze gegevens op de grondslagen gerechtvaardigd belang en de uitvoering van een overeenkomst. We kunnen de gegevens gebruiken om:

 1. Contact op te nemen en/of te onderhouden;
 2. Het project uit te voeren en te monitoren;
 3. Beeldmateriaal in te zetten voor communicatie uitingen;
 4. De website zo optimaal en gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.

  2.  RECHTEN

2.1 Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door SRS en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

2.2 Je kunt voor meer informatie over de manier waarop SRS persoonsgegevens verwerkt, vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring, een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar b.bastiaanse@rotterdamsportsupport.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

2.3 SRS wijst je er op dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap.

 1. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 SRS gebruikt jouw gegevens uitsluitend voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en zal ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.

3.2 SRS treft adequate technische en organisatorische maatregelen om jouw gegevens te beveiligen.

 1. DERDEN

Het project de Beweegcoach is een samenwerking tussen SRS en Rotterdamse sportaanbieders en Rotterdamse verwijzers. Ter uitvoering van het project hebben de betrokken organisaties deels inzage in de persoonsgegevens binnen een versleutelde omgeving. Hierbij hebben de verwijzers en sportaanbieders alleen inzage in de gegevens van deelnemers die binnen hun deel van het project actief zijn en voor hen noodzakelijk zijn.

SRS verstrekt jouw gegevens niet aan overige derden, tenzij je daarvoor jouw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven of SRS daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak. Wel kunnen foto’s en video’s op sociale media geplaatst worden.

 1. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.

 1. INWERKINGTREDING

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 14-09-2020.